Automatisch berichtenverkeer

Holland Rijnland maakt vanaf 2017 gebruik van het automatisch berichtenverkeer

Vragen over het automatisch berichtenverkeer kunt u stellen via jeugdhulp@hollandrijnland.nl

Op deze pagina vindt u wat dit voor u als aanbieder van jeugdhulp betekent. De regio Holland Rijnland maakt gebruik van het berichtenverkeer om gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor jeugdhulp mogelijk te maken. Het berichtenverkeer is een middel om inzicht te krijgen in de rechtmatigheid van bestedingen, doorlooptijden, budgetuitnutting en wordt gebruikt voor facturatie en betaling van geleverde hulp.

Stappenplan van aanmelding tot facturatie (zie protocol bedrijfsvoering)

  1. Cliënt wordt via verwijzer (JGT, huisarts, jeugdarts, medisch specialist) bij uw organisatie aangemeld
  2. Uw organisatie stuurt een verzoek om toewijzing (JW315) via Vecozo naar de TWO Jeugdhulp van Holland Rijnland.
  3. Het verzoek om toewijzing (JW315) wordt door TWO – indien akkoord – omgezet naar een toewijzingsbericht (JW301). Dit toewijzingsbericht wordt door de TWO Jeugdhulp via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) naar Vecozo gestuurd. Daar kan uw organisatie dit toewijzingsbericht ophalen (handmatig of automatisch).
  4. Uw organisatie verstuurt maandelijks of na afloop van de DBC via Vecozo een factuur (JW303-F).
  5. Holland Rijnland streeft er naar om goedgekeurde facturatieberichten binnen 7 werkdagen te betalen.

Dit protocol bedrijfsvoering helpt u bij het gebruik van het automatisch berichtenverkeer

Het protocol bedrijfsvoering (353 kb, versie 12-2018)is een uitgebreide handleiding met betrekking tot het automatisch berichtenverkeer in de regio Holland Rijnland.

De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op het gebruik van het berichtenverkeer:

Lees hier de brief waarin Holland Rijnland u op de hoogte brengt van de veranderingen (173 kb).
Tevens vindt u hier het Landelijk draaiboek migratie iJw 2.0 naar 2.1 per 12 juni 2017 (451 kb), opgesteld door Zorginstituut Nederland.

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz per 1 januari 2018

In de jeugd-ggz wordt per 1 januari 2018 de bekostiging volgens DBC-systematiek beëindigd. Dit protocol (400 kb) geeft aanbieders, gemeenten en softwareleveranciers richtlijnen mee om de DBC-systematiek af te kunnen sluiten. Harde afsluiting van DBC’s op 31 december 2017 is het uitgangspunt van het protocol. Dit protocol is samengesteld door het programma i-Sociaal Domein, Vektis en Zorginstituut Nederland.

VNG Berichtenapp

Indien u gebruik wilt maken van de VNG Berichtenapp, kunt u op de website van de VNG Berichtenapp meer informatie vinden en een handleiding downloaden.

Nieuws