Automatisch berichtenverkeer

Holland Rijnland maakt vanaf 2017 gebruik van het automatisch berichtenverkeer

Vragen over het automatisch berichtenverkeer kunt u stellen via jeugdhulp@hollandrijnland.nl

Op deze pagina vindt u wat dit voor u als aanbieder van jeugdhulp betekent. De regio Holland Rijnland maakt gebruik van het berichtenverkeer om gestandaardiseerde  informatie-uitwisseling voor jeugdhulp mogelijk te maken. Het berichtenverkeer is een middel om inzicht te krijgen in de rechtmatigheid van bestedingen, doorlooptijden, budgetuitnutting en wordt gebruikt voor facturatie en betaling van geleverde hulp.

Stappenplan van aanmelding tot facturatie (zie protocol bedrijfsvoering)

  1. Cliënt wordt via verwijzer (JGT, huisarts, jeugdarts, medisch specialist) bij uw organisatie aangemeld
  2. Uw organisatie stuurt een verzoek om toewijzing (JW315) via Vecozo naar de TWO Jeugdhulp van Holland Rijnland.
  3. Het verzoek om toewijzing (JW315) wordt door TWO – indien akkoord – omgezet naar een toewijzingsbericht (JW301). Dit toewijzingsbericht wordt door de TWO Jeugdhulp via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) naar Vecozo gestuurd. Daar kan uw organisatie dit toewijzingsbericht ophalen (handmatig of automatisch).
  4. Uw organisatie verstuurt maandelijks of na afloop van de DBC via Vecozo een factuur (JW303-F).
  5. Holland Rijnland streeft er naar om goedgekeurde facturatieberichten binnen 7 werkdagen te betalen.

Dit protocol bedrijfsvoering helpt u bij het gebruik van het automatisch berichtenverkeer

In deze bijlage (538 kb, versie 18-12-2017), vindt u het protocol bedrijfsvoering,  een uitgebreide handleiding met betrekking tot het automatisch berichtenverkeer in de regio Holland Rijnland.

De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op het gebruik van het berichtenverkeer:

Het is niet mogelijk om tussen donderdag 18 mei 12:00 uur en vrijdag 19 mei 12:00 uur berichten te sturen naar de TWO jeugdhulp Holland Rijnland

In verband met een update van ons systeem tussen donderdag middag 12:00 uur en vrijdagmiddag 19 mei 12:00 uur adviseren wij uw organisatie om geen JW-berichten naar te TWO Jeugdhulp Holland Rijnland te versturen. Het risico bestaat dat de betreffende berichten niet aankomen en kwijtraken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Door de invoering van de nieuwe landelijke iJw berichtenstandaard (v 2.1) per 12 juni 2017 wenst TWO Holland Rijnland geen JW-berichten te ontvangen tussen 28 mei 2017 en 12 juni 2017

Door de invoering van de nieuwe landelijke iJw berichtenstandaard (v 2.1) per 12 juni 2017 wenst TWO Holland Rijnland geen JW-berichten te ontvangen tussen 28 mei 2017 en 12 juni 2017.

Graag informeren wij u over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het berichtenverkeer. Deze zijn van invloed op het sturen en verwerken van berichten door zowel u als aanbieder, als de TWO jeugdhulp Holland Rijnland.
Lees hier de brief waarin Holland Rijnland u op de hoogte brengt van de veranderingen (173 kb).
Tevens vindt u hier het Landelijk draaiboek migratie iJw 2.0 naar 2.1 per 12 juni 2017 (451 kb), opgesteld door Zorginstituut Nederland.

In de jeugd-ggz wordt per 1 januari 2018 de bekostiging volgens DBC-systematiek beëindigd

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz per 1 januari 2018

In de jeugd-ggz wordt per 1 januari 2018 de bekostiging volgens DBC-systematiek beëindigd. Dit protocol (400 kb) geeft aanbieders, gemeenten en softwareleveranciers richtlijnen mee om de DBC-systematiek af te kunnen sluiten. Harde afsluiting van DBC’s op 31 december 2017 is het uitgangspunt van het protocol. Dit protocol is samengesteld door het programma i-Sociaal Domein, Vektis en Zorginstituut Nederland.

Uw organisatie kan gebruik maken van de VNG Berichtenapp

VNG Berichtenapp

Indien u gebruik wilt maken van de VNG Berichtenapp, kunt u op de website van de VNG Berichtenapp meer informatie vinden en een handleiding downloaden.