informatie maatregelen coronavirus

TWO Jeugdhulp waardeert de extra inzet die momenteel wordt gepleegd door de jeugdhulpaanbieders (en andere cruciale beroepen) enorm. Wij begrijpen dat er veel vragen zijn van jeugdhulpaanbieders naar aanleiding van de gevolgen van de maatregelen coronavirus. Deze situatie is immers voor alle partijen nieuw. Dat betekent dat wij ook gezamenlijk met u moeten zoeken naar vragen, antwoorden en oplossingen. Deze webpagina is bedoeld als centraal informatiepunt voor alle informatie rondom het coronavirus van de jeugdhulpregio Holland Rijnland.

Laatste update: 31 maart 2020

Nieuws

Uitgebreide informatie

Wij hebben een Wiki-pagina voor u ingericht. Hier kunt u op specifieke onderwerpen informatie zoeken.

Meld knelpunten in onze regels

Als u knelpunten in onze regels tegenkomt die uw werk in de weg staan, neem dan contact met ons op via jeugdhulp@hollandrijnland.nl, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen. De bedoeling is dat zoveel als mogelijk continuïteit van ondersteuning, hulp en zorg geboden wordt. Onze regels mogen hierin niet belemmeren.

Vragen en antwoorden

Wij krijgen veel vragen van jeugdhulpaanbieders over het coronavirus. In het overzicht hieronder hebben we deze vragen zo goed mogelijk beantwoord met de voor ons beschikbare informatie op dit moment. Zodra er meer informatie is of er nieuwe vragen komen, wordt dit overzicht aangepast. Bekijk deze pagina daarom regelmatig.

Als uw vraag hier niet wordt beantwoord, kunt u contact met ons opnemen via jeugdhulp@hollandrijnland.nl.

We hebben de vragen ingedeeld in de volgende categorieën:

Continuïteit van zorg

Het waarborgen van de continuïteit van zorg, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, is erg belangrijk. Het NJI heeft bruikbare informatie gepubliceerd over hoe u met de gevolgen van het coronavirus kunt omgaan.

We zien dat u actief kijkt naar de mogelijkheden om ambulante zorg waar mogelijk telefonisch of digitaal in te richten. We verwachten dat u actief contact houdt met cliënten, zodat er zicht blijft op de gezinssituatie en eventuele risicosituaties die zich voordoen.

Daar waar face-to-face contact met de jeugdige (en/of het gezin) noodzakelijk is, is het van belang dat u zoveel mogelijk de maatregelen treft die besmettingsrisico’s beperken (handen schudden/fysiek contact vermijden, frequent handen wassen, et cetera; zie de landelijke actielijn van de RIVM).

Wanneer een cliënt ziek is of zich afmeldt en zorg als dagbesteding of logeerzorg geen doorgang kan vinden, verwachten wij dat u actief contact onderhoudt met de jeugdige en diens gezinssysteem om de gevolgen van het onderbreken van zorg te inventariseren. Wanneer er problemen lijken te ontstaan, stemt u af met de verwijzer/regievoerder over de te nemen stappen.

Zorg met verblijf, zoals dagbesteding, logeerzorg of 24-uurszorg, moet zoveel mogelijk worden gecontinueerd. Daar waar u niet in staat bent deze zorg te continueren – vanwege ziekte of actuele en specifieke besmettingsrisico’s – stemt u dit af met de verwijzer/regievoerder en met TWO Jeugdhulp via jeugdhulp@hollandrijnland.nl

.

Als de hulpverlening aan cliënten met een voogdijmaatregel of ondertoezichtstelling moet worden stopgezet, moet u hierover de voogd raadplegen.

Ja, vooralsnog binnen de bestaande maximale bestedingsruimte.

Als u zorgproducten niet meer kunt leveren, moet u dit bij ons melden, zodat wij goed geïnformeerd zijn over de beschikbaarheid van jeugdhulp in de regio, en in voorkomende gevallen met u en andere aanbieders hiervoor een oplossing kunnen zoeken.

Financiën en administratie

Het Ministerie van VWS heeft in een brief plus bijlage aan de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) de afspraken inzake de financiële duidelijkheid voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning gecommuniceerd. De regio Holland Rijnland werkt momenteel hard aan de concrete uitwerking van deze afspraken. We hopen hier uiterlijk 1 april, het einde van de freeze-periode van het berichtenverkeer, helderheid over te hebben. Zodra hierover meer bekend is, leest u dit op onze website.

Als de coronamaatregelen leiden tot meer werk of meer kosten, is het belangrijk dat u dit goed administreert.

Het Ministerie van VWS heeft in een brief plus bijlage aan de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) de afspraken inzake de financiële duidelijkheid voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning gecommuniceerd. De regio Holland Rijnland werkt momenteel hard aan de concrete uitwerking van deze afspraken. Hierin betrekken we ook het leveren van meer jeugdhulp en het maken van meer kosten. We hopen hier uiterlijk 1 april, het einde van de freeze-periode van het berichtenverkeer, helderheid over te hebben. Zodra hierover meer bekend is, leest u dit op onze website.

Ja, als wordt gekozen voor telefonische jeugdhulpverlening (of beeldbellen), dan kunnen deze uren worden gedeclareerd.

De processen omtrent declaratie en betalingen worden gecontinueerd tijdens de coronamaatregelen. Tijdens de freezeperiode (18 t/m 30 maart 2020) benodigd voor de landelijke migratie naar iJw2.4 zal het berichtenverkeer zoals eerder aangekondigd stil liggen.

U kunt gebruikmaken van de landelijke regelingen die hiervoor zijn ingericht. Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover meer informatie.

Verder heeft het Ministerie van VWS in een brief plus bijlage aan de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) de afspraken inzake de financiële duidelijkheid voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning gecommuniceerd. De regio Holland Rijnland werkt momenteel hard aan de concrete uitwerking van deze afspraken. We hopen hier uiterlijk 1 april, het einde van de freeze-periode van het berichtenverkeer, helderheid over te hebben. Zodra hierover meer bekend is, leest u dit op onze website.

Overig

De geplande kwartaalgesprekken gaan niet door. Uw accountmanager neemt hierover nog contact met u op. Als u vragen heeft of zaken wilt bespreken, kunt u dit aangeven bij uw accountmanager.

Ja, het Rijk heeft de uitvoering van jeugdhulp bestempeld als cruciaal beroep. Dat betekent dat uitvoerders zo nodig een beroep kunnen doen op kinderopvang. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Kantoor TWO Jeugdhulp gesloten

Ons kantoor is vooralsnog gesloten tot en met 6 april. Geplande afspraken zullen digitaal worden georganiseerd of worden uitgesteld.