informatie maatregelen coronavirus

TWO Jeugdhulp waardeert de extra inzet die momenteel wordt gepleegd door de jeugdhulpaanbieders (en andere cruciale beroepen) enorm. Wij begrijpen dat er veel vragen zijn van jeugdhulpaanbieders naar aanleiding van de gevolgen van de maatregelen coronavirus. Deze situatie is immers voor alle partijen nieuw. Dat betekent dat wij ook gezamenlijk met u moeten zoeken naar vragen, antwoorden en oplossingen. Deze webpagina is bedoeld als centraal informatiepunt voor alle informatie rondom het coronavirus van de jeugdhulpregio Holland Rijnland.

Laatste update: 16 april 2020

Wijziging tijdelijke financieringsregeling

De Tijdelijke financieringsregeling ivm corona is aangepast. De laatste landelijke ontwikkelingen zijn hierin verwerkt. Daarnaast maakt de regeling nu mogelijk dat als aanbieders op nadrukkelijk verzoek van (individuele) gemeenten hun personeel inzetten voor andere dienstverlening dan jeugdhulp, facturatie via TWO Jeugdhulp loopt. Hier vind je debrief over de gewijzigde regeling |190 kb |.

Relevante informatie hierbij

Uitgelicht

Cliëntervaringsonderzoek, juist nu!

We roepen alle jeugdhulpaanbieders op, het vertelpunt onder de aandacht te brengen van jeugdigen en gezinnen die van hen hulp ontvangen. Juist nu is het belangrijk om zicht te houden op de ervaringen die zij hebben.  Het cliëntervaringsonderzoek is het hele jaar doorlopend open via www.ervaringsmeterjeugd.nl

Aanmeldroute opvang kwetsbare kinderen ingericht

Gemeenten in de regio hebben samen met het onderwijs opvang voor kwetsbare kinderen ingericht. Klik hier als u een kind wilt aanmelden.

Vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen

Zoals u weet zijn persoonlijke beschermingsmiddelen schaars. We ontvingen afgelopen week een aantal vragen over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Hier proberen we antwoorden te geven.

Relevante informatie en links

Op deze pagina vindt u diverse links naar relevante informatie, zoals bijvoorbeeld de themapagina van het NJI.

Meld knelpunten in onze regels

Als u knelpunten in onze regels tegenkomt die uw werk in de weg staan, neem dan contact met ons op via jeugdhulp@hollandrijnland.nl, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen. De bedoeling is dat zoveel als mogelijk continuïteit van ondersteuning, hulp en zorg geboden wordt. Onze regels mogen hierin niet belemmeren.

Vragen en antwoorden

Wij krijgen veel vragen van jeugdhulpaanbieders over het coronavirus. In het overzicht hieronder hebben we deze vragen zo goed mogelijk beantwoord met de voor ons beschikbare informatie op dit moment. Zodra er meer informatie is of er nieuwe vragen komen, wordt dit overzicht aangepast. Bekijk deze pagina daarom regelmatig.

Als uw vraag hier niet wordt beantwoord, kunt u contact met ons opnemen via jeugdhulp@hollandrijnland.nl.

We hebben de vragen ingedeeld in de volgende categorieën:

Continuïteit van zorg

Bezoek aan kinderen in jeugdzorginstellingen wordt niet opgeschort. Het is belangrijk dat kinderen contact kunnen hebben met hun ouders en voogd. Per kind moet worden bepaald wat de meest passende aanpak is. Kinderen met een kwetsbare gezondheid bieden we extra bescherming, overeenkomstig de RIVM-richtlijnen. Lees vooral ook de themapagina van het NJI over dit onderwerp.
Kamerbrief over aanscherping bezoek verpleeghuizen

Na het sluiten van de scholen en kinderopvanglocaties heeft de VNG met het ministerie van OCW de afspraak gemaakt dat gemeenten opvang, onderwijs en didactische begeleiding kunnen bieden aan kwetsbare kinderen. De verschillende gemeenten in Holland Rijnland maken hierover afspraken met het onderwijs. Als het noodzakelijk is wordt jeugdhulp toegevoegd aan de opvang. Wilt u een kind aanmelden voor deze opvang? Neem dan contact op met:

Tijdens de periode dat de coronamaatregelen van kracht zijn kun je met vragen over beschikbare 24-uurs plekken ook terecht bij Annette van Tol, coordinator van het Trajectzorgberaad Complexe Casuistiek (TCC). Zij houdt de komende periode zicht op de mogelijkheden van de verschillende jeugdhulpaanbieders in de regio en kan met meedenken over oplossingen en/of gericht verwijzen naar een aanbieder voor overleg.

Eventuele problemen en knelpunten met betrekking tot de veranderde inzet ambulante hulpverlening in de thuissituatie kun je, als hier aanleiding toe is en je er met de jeugdhulpaanbieder niet uitkomt, via de teamleider bij Annette van Tol melden.

Contactgegevens: Annette van Tol – JB West
a.vantol@jeugdbeschermingwest.nl of
T (070) 308 2999 | 06-31924502.

Het waarborgen van de continuïteit van zorg, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, is erg belangrijk. Het NJI heeft bruikbare informatie gepubliceerd over hoe u met de gevolgen van het coronavirus kunt omgaan.

We zien dat u actief kijkt naar de mogelijkheden om ambulante zorg waar mogelijk telefonisch of digitaal in te richten. We verwachten dat u actief contact houdt met cliënten, zodat er zicht blijft op de gezinssituatie en eventuele risicosituaties die zich voordoen.

Daar waar face-to-face contact met de jeugdige (en/of het gezin) noodzakelijk is, is het van belang dat u zoveel mogelijk de maatregelen treft die besmettingsrisico’s beperken (handen schudden/fysiek contact vermijden, frequent handen wassen, et cetera; zie de landelijke actielijn van de RIVM).

Wanneer een cliënt ziek is of zich afmeldt en zorg als dagbesteding of logeerzorg geen doorgang kan vinden, verwachten wij dat u actief contact onderhoudt met de jeugdige en diens gezinssysteem om de gevolgen van het onderbreken van zorg te inventariseren. Wanneer er problemen lijken te ontstaan, stemt u af met de verwijzer/regievoerder over de te nemen stappen.

Zorg met verblijf, zoals dagbesteding, logeerzorg of 24-uurszorg, moet zoveel mogelijk worden gecontinueerd. Daar waar u niet in staat bent deze zorg te continueren – vanwege ziekte of actuele en specifieke besmettingsrisico’s – stemt u dit af met de verwijzer/regievoerder en met TWO Jeugdhulp via jeugdhulp@hollandrijnland.nl

.

Als de hulpverlening aan cliënten met een voogdijmaatregel of ondertoezichtstelling moet worden stopgezet, moet u hierover de voogd raadplegen.

Ja, vooralsnog binnen de bestaande maximale bestedingsruimte.

Als u zorgproducten niet meer kunt leveren, moet u dit bij ons melden, zodat wij goed geïnformeerd zijn over de beschikbaarheid van jeugdhulp in de regio, en in voorkomende gevallen met u en andere aanbieders hiervoor een oplossing kunnen zoeken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn schaars. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder mondneusmaskers wordt door het RIVM buiten het ziekenhuis alleen geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd. Op de themapagina van het NJI vindt u een afwegingskader toegeschreven op de jeugdhulppraktijk.

Komt u na een zorgvuldige afweging tot de conclusie dat u echt persoonlijke beschermingsmiddelen nodig hebt, en hebt u die niet binnen uw eigen organisatie? Meldt dit dan bij het coördinatiepunt complexe casuïstiek (Onder de vraag: Ik heb een vraag over beschikbare 24-uurs plekken, waar kan ik terecht?)

Ja dat mag.

Financiën en administratie

Nee, niet geleverde jeugdhulp kan niet worden gefactureerd. We adviseren u zo goed mogelijk bij te houden hoe vaak en op welke dienstverlening dit voorkomt.

Als u voor een aantal jeugdigen meer kosten maakt, kunt u dit factureren. Wij zullen zo nodig de facturen boven de oorspronkelijke toewijzing op clientniveau goedkeuren en uitbetalen. Voorwaarde hiervoor is dat het Continuiteitsconvenant Jeugdhulp in coronatijd is ondertekend. Wij gaan er van uit dat dit binnen de maximale bestedingsruimte mogelijk is.

Voor de meerkosten wordt nog een landelijke uitwerking/richtlijn verwacht. Wij adviseren u deze meerkosten goed bij te houden en te administreren.

Ja, als wordt gekozen voor telefonische jeugdhulpverlening (of beeldbellen), dan kunnen deze uren worden gedeclareerd.

De processen omtrent declaratie en betalingen worden gecontinueerd tijdens de coronamaatregelen. Let op: uitsluitend daadwerkelijk geleverde jeugdhulp kan gefactureerd worden.

We gaan er van uit de de ingerichte Tijdelijke financieringsregeling in coronatijd dit voorkomt en verwijzen u naar de brief en het convenant wat u op 23 april via negometrix en de e-mail hebt ontvangen.

Ja, dat is voldoende.

Overig

Veel hulp aan kinderen en ouders verandert van face-to-face samen aan tafel naar vormen van zorg op afstand. In dit artikel van het NJI vindt u meer informatie.

In overleg met uw accountmanager wordt het kwartaalgesprek digitaal georganiseerd of afgezegd.

Ja, het Rijk heeft de uitvoering van jeugdhulp bestempeld als cruciaal beroep. Dat betekent dat uitvoerders zo nodig een beroep kunnen doen op kinderopvang. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Kantoor TWO Jeugdhulp gesloten

Ons kantoor is vooralsnog gesloten tot en met 28 april. Geplande afspraken zullen digitaal worden georganiseerd of worden uitgesteld.