Inkoop

In het eerste kwartaal van 2016 is de ‘Inkoopstrategie jeugdhulp 2017 (389 kb)’ door de colleges in de regio Holland Rijnland vastgesteld. Hierin is de koers beschreven voor 2017 en verder. Op basis van deze strategie is er een inkoopplan voor 2017 opgesteld.

Inkoopproces Jeugdhulp 2017 Holland Rijnland

Om een voldoende en passend zorgaanbod voor de jeugdigen en gezinnen in onze regio te kunnen waarborgen, vindt er een drietal inkooptrajecten voor 2017 plaats:

  1. De Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s; verenigd in een regionale coöperatie);
  2. Ambulante Jeugdhulp, Jeugdhulp met Verblijf en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED);
  3. Veiligheid (uitvoering maatregelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering door gecertificeerde instellingen).

 

De trajecten 1 en 3 zijn onderhands aanbesteed bij de desbetreffende huidige contractpartners. Traject 2 betreft een inkooptraject volgens het model van ‘bestuurlijk aanbesteden’. Meer informatie hierover leest u in het inkoopproces bestuurlijk aanbesteden (167 kb).

 

Lokale inkoop

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben besloten om een deel van de jeugdhulp voor 2017 zelf in te kopen. Dit betekent dat deze gemeenten niet participeren in de regionale aanbesteding van de JGT’s (traject 1) en het regionale proces van bestuurlijk aanbesteden (traject 2), met uitzondering van de gesloten jeugdhulp. Zij zullen zelf communiceren over hun eigen inkooptraject. De overige 11 gemeenten zullen in gezamenlijkheid het inkoopproces vormgeven. Het betreft de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

 

Contractering

Hier vindt u een lijst met gecontracteerde aanbieders.

Contractering vindt plaats door het tekenen van de resultaatovereenkomsten. Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst? Meld uw organisatie aan bij de tender op Negometrix. Op basis van de procedure via Negometrix zal blijken of uw organisatie in aanmerking komt voor een overeenkomst.
Indien u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst per 1 januari 2018, is de deadline voor indiening hiervoor 15 december 2017. Dat betekent dat u uiterlijk 15 december 2017 alle verklaringen en documenten voor zowel de ontwikkelovereenkomst als de resultaatovereenkomst ingediend moet hebben.

Overlegtafels

Fysieke overlegtafel

De TWO Jeugdhulp Holland Rijnland heeft ervoor gekozen om aan fysieke overlegtafels vorm en inhoud te geven aan de ontwikkelovereenkomst en resultaatovereenkomsten. Aan deze overlegtafels zitten een aantal zorgaanbieders om als partners tot overeenkomsten te komen. Naast aanbieders van jeugdhulp, waaronder vrijgevestigden, hebben ook WMO Adviesraden en gecertificeerde instellingen een plek aan tafel. De fysieke overlegtafels zijn openbare overleggen en kunnen ook worden bijgewoond door aanbieders en andere belanghebbenden.

 

Virtuele overlegtafel

Naast de fysieke overlegtafel is er een zogenaamde virtuele overlegtafel opgericht. Iedereen – die niet aan de fysieke overlegtafel zit – kan via de mail reageren op de resultaatovereenkomsten en andere zaken die besproken worden aan de fysieke overlegtafel. Ook kunnen er nieuwe ideeën, voorstellen of andere opmerkingen worden aangedragen.

Archief overlegtafels

Nieuws