Inkoop

In het eerste kwartaal van 2016 is de ‘Inkoopstrategie jeugdhulp 2017| 389 kb | door de colleges in de regio Holland Rijnland vastgesteld. Hierin is de koers beschreven voor 2017 en verder. Op basis van deze strategie is een inkoopplan opgesteld.

 

Inkoopproces Jeugdhulp Holland Rijnland

Om een voldoende en passend zorgaanbod voor de jeugdigen en gezinnen in onze regio te kunnen waarborgen, hebben een drietal inkooptrajecten plaatsgevonden:

  1. De Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s; verenigd in een regionale coöperatie);
  2. Ambulante Jeugdhulp, Jeugdhulp met Verblijf en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED);
  3. Veiligheid (uitvoering maatregelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering door gecertificeerde instellingen).

De trajecten 1 en 3 zijn onderhands aanbesteed bij de desbetreffende huidige contractpartners. Traject 2 betreft een inkooptraject volgens het model van ‘bestuurlijk aanbesteden’. Meer informatie hierover leest u in het inkoopproces bestuurlijk aanbesteden. | 167 kb |

Lokale inkoop

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem kopen een deel van de jeugdhulp vanaf 2017 zelf in. Dit betekent dat deze gemeenten niet participeren in de regionale aanbesteding van de JGT’s (traject 1) en het regionale proces van bestuurlijk aanbesteden (traject 2), met uitzondering van de gesloten jeugdhulp. Zij communiceren zelf over hun eigen inkooptraject. De overige 10 gemeenten geven in gezamenlijkheid het inkoopproces vorm. Het betreft de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

Contractering

Binnen het gehanteerde inkoopmodel bestuurlijk aanbesteden is het mogelijk voor nieuwe aanbieders om twee keer per jaar in aanmerking te komen voor deelname aan de ontwikkel- en de resultaatovereenkomst(en).

Wanneer u geïnteresseerd bent in een overeenkomst met regio Holland Rijnland is het eerstvolgende contracteringsmoment 1 januari 2022. Rond 1 juli 2021 vindt u op deze website meer informatie over de contracteringsprocedure vinden.

Hier vindt u een lijst met gecontracteerde aanbieders.

In deze Q&A vindt u meer informatie over contractering in de regio Holland Rijnland.
97 kb

Nieuwe Jeugdhulpaanbieders

Nieuw toegelaten jeugdhulpaanbieders worden toegevoegd aan het bestaand aanbod. De stijgende uitgaven voor jeugdhulp brengen andere gemeentelijke voorzieningen in gevaar en raken de totale financiële positie van gemeenten fors. Op dit moment is er binnen de regionale begroting geen financiële ruimte om bestedingsruimte toe te kennen aan nieuw toegetreden aanbieders. Deelname aan de overeenkomsten biedt hierdoor geen afnamegarantie voor de toegelaten jeugdhulpaanbieders.

 

Overlegtafels

Fysieke overlegtafel

De TWO Jeugdhulp Holland Rijnland heeft ervoor gekozen om aan fysieke overlegtafels vorm en inhoud te geven aan de ontwikkelovereenkomst en resultaatovereenkomsten. Aan deze overlegtafels nemen een aantal zorgaanbieders deel om als partners tot overeenkomsten te komen. Naast aanbieders van jeugdhulp, waaronder vrijgevestigden, hebben ook WMO Adviesraden en Gecertificeerde Instellingen een plek aan tafel. De fysieke overlegtafels zijn openbare overleggen en kunnen ook worden bijgewoond door niet gecontracteerde aanbieders en andere belanghebbenden.

Virtuele overlegtafel

Naast de fysieke overlegtafel is er een zogenaamde virtuele overlegtafel opgericht. Iedereen – die niet aan de fysieke overlegtafel zit – kan via de mail reageren op de resultaatovereenkomsten en andere zaken die besproken worden aan de fysieke overlegtafel. Ook kunnen er nieuwe ideeën, voorstellen of andere opmerkingen worden aangedragen.

Archief overlegtafels

Tarieven PGB

De TWO Jeugdhulp is niet verantwoordelijk voor de PGB financiering van jeugdhulp. De budgethouder en de zorgverlener komen met elkaar een tarief overeen. Indien het overeengekomen tarief hoger is, zal de budgethouder moeten aanvullen.

Nieuws