skip to Main Content

In 2016 hebben de gemeenten in regio Holland Rijnland de ‘Inkoopstrategie jeugdhulp 2017| 389 kb | vastgesteld. Hierin is de koers beschreven voor 2017-2021. Op basis van deze strategie is een inkoopplan opgesteld.

 

Inkoopproces Jeugdhulp Holland Rijnland

Om een voldoende en passend zorgaanbod voor jeugdigen en gezinnen in regio Holland Rijnland te kunnen waarborgen, hebben in 2016 drie inkooptrajecten plaatsgevonden:

 1. De Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s), verenigd in een regionale coöperatie
 2. Ambulante Jeugdhulp, Jeugdhulp met Verblijf en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
 3. Veiligheid (uitvoering maatregelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering door gecertificeerde instellingen)

Hierbij zijn met de jeugdhulpaanbieders een ontwikkelovereenkomst en resultaatovereenkomst(en) gesloten.

Hier vindt u een lijst met gecontracteerde aanbieders.

Gewijzigde overeenkomst per 1 januari 2022

Gemeenten in Holland Rijnland hebben ervoor gekozen om geen nieuwe inkoopprocedure te starten, maar de huidige overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders om te zetten naar hernieuwde overeenkomsten. De gemeenten uit regio Holland Rijnland wijzigen de huidige ontwikkel- en resultaatovereenkomsten per 1 januari 2022 in een overeenkomst met een Algemeen deel en Bijzondere delen voor de volgende segmenten:

 • Segment 1: Behandeling met verblijf
 • Segment 2: Wonen
 • Segment 3: Dagbesteding – Dagbehandeling
 • Segment 4: Ambulante jeugdhulp
 • Segment 5: Onderwijs
 • Segment 6: Crisis
 • Segment 7: Veiligheid

Aanmelden deelname gewijzigde overeenkomst

Jeugdhulpaanbieders kunnen zich tot 1 oktober 2021 om 12.00 uur aanmelden voor een gewijzigde overeenkomst vanaf 1 januari 2022. De aanmeldprocedure is beschreven in hoofdstuk 5 van het Instructiedocument (bijlage 8 bij de overeenkomst).
Jeugdhulpaanbieders kunnen zich aanmelden via jeugdhulp@hollandrijnland.nl. Hierbij dienen de volgende gegevens te worden doorgegeven:

 • Organisatienaam
 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon

Jeugdhulpaanbieders ontvangen vervolgens een uitnodiging voor het doorlopen van de aanmeldprocedure in het contractmanagementsysteem VendorLink. De aanmeldprocedure is beschreven in hoofdstuk 5 van het Instructiedocument. | 761 kb |

Uitzonderingen aanmelden na 1 oktober 2021

Potentiële jeugdhulpaanbieders kunnen zich na 1 oktober alleen aanmelden voor een overeenkomst als zij naar het oordeel van regio Holland kunnen aantonen dat zij:

 • één of meer diensten te leveren waarvoor een tekort bestaat om de volledige ondersteunings- en/of hulpvraag binnen één of meer gemeenten af te dekken; óf
 • unieke diensten te leveren van duidelijk toegevoegde waarde die nog geen deel uitmaken van het al gecontracteerde aanbod.

Indien jeugdhulpaanbieders van mening zijn dat hun organisatie aan (een van) bovenstaande voorwaarden voldoet, kunnen zij dit kenbaar maken via jeugdhulp@hollandrijnland.nl. Hierbij dienen de volgende gegevens te worden doorgegeven:

 • Organisatienaam
 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Toelichting waaruit blijkt dat u aan (een van) bovenstaande voorwaarden voldoet.

Als jeugdhulpaanbieders naar het oordeel van regio Holland Rijnland voldoende hebben aangetoond aan (één van) deze voorwaarden te voldoen, ontvangen zij een uitnodiging voor het doorlopen van de aanmeldprocedure in het contractmanagementsysteem VendorLink. De aanmeldprocedure is beschreven in hoofdstuk 5 van het Instructiedocument (bijlage 8 bij de overeenkomst).

Data toelating jeugdhulpaanbieders

Als regio Holland Rijnland gebruikmaakt van de mogelijkheid om potentiële jeugdhulpaanbieders toe te laten, vindt die toelating plaats op 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar. Toelating op andere momenten is alleen mogelijk met een gemotiveerd afwijkingsbesluit van Holland Rijnland.

Om toe te treden per 1 januari van een kalenderjaar, moet de aanmelding uiterlijk 1 oktober om 12:00 uur zijn ingediend in het vorige kalenderjaar.
Om toe te treden per 1 juli van een kalenderjaar, moet de aanmelding uiterlijk 1 april om 12:00 uur zijn ingediend in het lopende kalenderjaar.

Nieuwe jeugdhulpaanbieders

Nieuw toegelaten jeugdhulpaanbieders worden toegevoegd aan het bestaand aanbod. De stijgende uitgaven voor jeugdhulp brengen andere gemeentelijke voorzieningen in gevaar en raken de totale financiële positie van gemeenten fors. Op dit moment is er binnen regionale begroting geen financiële ruimte om bestedingsruimte toe te kennen aan nieuw toegetreden aanbieders. Deelname aan de overeenkomsten biedt hierdoor geen afnamegarantie voor de toegelaten jeugdhulpaanbieders.

Ontwikkeltafels

De TWO Jeugdhulp Holland Rijnland heeft ervoor gekozen om tijdens overleg aan de Ontwikkeltafels vorm en inhoud te geven aan de overeenkomst. Aan deze Ontwikkeltafels nemen jeugdhulpaanbieders en gemeenten deel om gezamenlijk tot afspraken te komen. Naast jeugdhulpaanbieders, waaronder vrijgevestigden, hebben ook Wmo-adviesraden en Gecertificeerde Instellingen (GI’s) een plek aan tafel. De Ontwikkeltafels zijn openbare overleggen en kunnen ook worden bijgewoond door andere jeugdhulpaanbieders en belanghebbenden.

Nieuws

Back To Top