Inkoop

In het eerste kwartaal van 2016 is de ‘Inkoopstrategie jeugdhulp 2017| 389 kb | door de colleges in de regio Holland Rijnland vastgesteld. Hierin is de koers beschreven voor 2017 en verder. Op basis van deze strategie is er een inkoopplan opgesteld.

 

Inkoopproces Jeugdhulp Holland Rijnland

Om een voldoende en passend zorgaanbod voor de jeugdigen en gezinnen in onze regio te kunnen waarborgen, hebben er een drietal inkooptrajecten plaatsgevonden:

  1. De Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s; verenigd in een regionale coöperatie);
  2. Ambulante Jeugdhulp, Jeugdhulp met Verblijf en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED);
  3. Veiligheid (uitvoering maatregelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering door gecertificeerde instellingen).

 

De trajecten 1 en 3 zijn onderhands aanbesteed bij de desbetreffende huidige contractpartners. Traject 2 betreft een inkooptraject volgens het model van ‘bestuurlijk aanbesteden’. Meer informatie hierover leest u in het inkoopproces bestuurlijk aanbesteden. | 167 kb |

 

Lokale inkoop

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben besloten om een deel van de jeugdhulp vanaf 2017 zelf in te kopen. Dit betekent dat deze gemeenten niet participeren in de regionale aanbesteding van de JGT’s (traject 1) en het regionale proces van bestuurlijk aanbesteden (traject 2), met uitzondering van de gesloten jeugdhulp. Zij zullen zelf communiceren over hun eigen inkooptraject. De overige 11 gemeenten zullen in gezamenlijkheid het inkoopproces vormgeven. Het betreft de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

 

Contractering

Hier vindt u een lijst met gecontracteerde aanbieders.

Contractering vindt plaats door het ondertekenen van eerst de ontwikkelovereenkomst en daarna de resultaatovereenkomst(en). Wilt u in aanmerking komen voor de ontwikkelovereenkomst? Meld uw organisatie aan bij de tender op Negometrix.

Wanneer u op uiterlijk 1 mei 2019, 12.00 uur de vragen correct heeft beantwoord, de gevraagde verklaringen en documenten heeft ingediend en de ontwikkelovereenkomst heeft ondertekend, bent  u gecontracteerd voor de ontwikkelovereenkomst. Hierna wordt u via Negometrix uitgenodigd om deel te nemen aan de tender voor de contractering van de resultaatovereenkomst(en). De deadline voor het beantwoorden van de vragen, het indienen van de gevraagde documenten en de ondertekening van de resultaatovereenkomst is 14 juni 2019, 12.00 uur.

Overlegtafels

Fysieke overlegtafel

De TWO Jeugdhulp Holland Rijnland heeft ervoor gekozen om aan fysieke overlegtafels vorm en inhoud te geven aan de ontwikkelovereenkomst en resultaatovereenkomsten. Aan deze overlegtafels zitten een aantal zorgaanbieders om als partners tot overeenkomsten te komen. Naast aanbieders van jeugdhulp, waaronder vrijgevestigden, hebben ook WMO Adviesraden en gecertificeerde instellingen een plek aan tafel. De fysieke overlegtafels zijn openbare overleggen en kunnen ook worden bijgewoond door aanbieders en andere belanghebbenden.
Planning ontwikkeltafels 2019
33 kb

Virtuele overlegtafel

Naast de fysieke overlegtafel is er een zogenaamde virtuele overlegtafel opgericht. Iedereen – die niet aan de fysieke overlegtafel zit – kan via de mail reageren op de resultaatovereenkomsten en andere zaken die besproken worden aan de fysieke overlegtafel. Ook kunnen er nieuwe ideeën, voorstellen of andere opmerkingen worden aangedragen.

Archief overlegtafels

Tarieven PGB

De PGB-tarieven in deze bijlage | 351 kb | zijn maximale tarieven en geen normtarieven. De budgethouder en de zorgverlener komen met elkaar een tarief overeen. Indien het overeengekomen tarief hoger is, zal de budgethouder moeten aanvullen.

Nieuws