Inkoop

Ontwikkeltafel 29 april 2021

Video van deze vergadering

Deel 1


Deel 2

Ontwikkeltafel 29 april 2021

In vervolg op de ontwikkeltafel van 29 april 2021 en de gemailde reacties op de niet besproken artikelen treft u hieronder de volgende stukken:

Agenda Ontwikkeltafel 29 april 2021
van 13:00 tot 17: 00 uur, voorzitter Tim Robbe

De stukken kunt u hiernaast downloaden.

 1. Opening en inleiding (10 minuten)
 • Opening door de voorzitter.
 • Toelichting op het traject Inkoop Jeugdhulp 2022 en de rol van de Ontwikkeltafel hierin. De Ontwikkeltafel is het laatste moment waarop Holland Rijnland en jeugdzorgaanbieders elkaar consulteren over de te wijzigen overeenkomst per 1 januari 2022.
 • Toelichting op vervolg na de Ontwikkeltafel tot aan 1 januari 2022.
 1. Nota van Inlichtingen (30 minuten)

Tijdens de dialoogrondes zijn zowel in de sessies als via het online formulier veel reacties bij ons binnengekomen. Het is gezien het aantal vragen niet mogelijk om tijdens de Ontwikkeltafel alle vragen individueel te beantwoorden. Daarom lichten de gemeenten toe wat zij op hoofdlijnen met de ontvangen input hebben gedaan en gaan zij specifiek in op reacties die niet verwerkt zijn en waarom. Er is ruimte voor een korte vraag- en antwoordronde, maar geen inhoudelijk debat.

Relevante stukken:

 • Bijlage B: Nota van inlichtingen
 • Bijlage C: Algemene Deel van de overeenkomst
 • Bijlage D: Bijzondere Delen van de overeenkomst
 • Bijlage 5: Dienstomschrijvingen
 1. Presentatie bekostiging en kostprijsberekening (20 minuten)

Toelichting op de kostprijsberekening en de bekostiging. Korte vraag- en antwoordronde, maar geen inhoudelijk debat.

Relevante stukken:

 • Bijlage E: Maximale tarieven 2022
 • Bijlage F: Was-wordt-lijst
 • Bijlage 5: Dienstomschrijvingen
 1. Pauze(15 minuten)
 2. Inventarisatie te bespreken artikelen(45 minuten)
 • De voorzitter presenteert de overeenkomst en loopt deze kort door van begin tot einde. Hierbij probeert de voorzitter zoveel mogelijk eventuele vragen en onduidelijkheden weg te nemen.
 • Daarna loopt de voorzitter de overeenkomst van de laatste bladzijde naar de eerste bladzijde terug. Bij elk artikel vraagt hij aanwezige jeugdzorgaanbieders een hand op te steken als het artikel nog niet akkoord is. De organisatie van de Ontwikkeltafel houdt een lijst bij per artikel met het aantal opgestoken handen.
 • Er vindt nog geen inhoudelijk debat plaats over de artikelen.
 • Artikelen waarbij geen handen zijn opgestoken, stelt de voorzitter vast voor ‘positief advies’.
 • In de pauze prioriteert de voorzitter de artikelen waarbij handen zijn opgestoken. De artikelen met de meeste opgestoken handen, hebben de hoogste prioriteit en worden na de pauze als eerste behandeld.

Relevante stukken:

 • Bijlage C: Algemene Deel van de overeenkomst
 • Bijlage D: Bijzondere Delen van de overeenkomst
 • Bijlage 5: Dienstomschrijvingen
 1. Pauze (15 minuten)
 1. Artikelen bespreken
 • De voorzitter start met het hoogste geprioriteerde artikel en verzoekt een of meer jeugdzorgaanbieders kort een reactie te geven. De reactie bestaat uit een verzoek tot schrapping of een voorstel wijziging. Gemeenten/TWO kunnen hier kort op reageren. Daarna besluiten aanwezige vertegenwoordigers van gemeenten/TWO of zij:
  • het artikel schrappen
  • het artikel aanpassen en op welke wijze
  • het artikel in beraad nemen en later een besluit nemen. Dit besluit volgt binnen een week.
 • Hierna gaat de voorzitter verder met het volgende hoogst geprioriteerde artikel, etc.
 • De inzet is om alle punten aan deze Ontwikkeltafel te bespreken.Het is afhankelijk van het aantal te bespreken artikelen of er voldoende tijd is deze allemaal op deze wijze te behandelen. Is er onvoldoende tijd, dan maakt de voorzitter een kwartier voor het einde een punt van orde. Het punt van orde zal inhouden dat op niet besproken artikelen jeugdzorgaanbieders binnen drie werkdagen schriftelijk verzoeken om schrapping of een concreet wijzigingsvoorstel indienen. Holland Rijnland zal dan met een schriftelijke reactie komen waarin zij aangeeft wat zij met deze verzoeken en voorstellen doet.

Relevante stukken:

 • Bijlage B: Nota van inlichtingen
 • Bijlage C: Algemene Deel van de overeenkomst
 • Bijlage D: Bijzondere Delen van de overeenkomst
 • Bijlage 8: Instructiedocument
 • Bijlage 5: Dienstomschrijvingen
 1. Rondvraag(15 minuten)
 1. Afsluiting

Spelregels digitaal vergaderen

Om het digitaal vergaderen effectief te laten zijn, is het handig als iedereen zich houdt aan een aantal spelregels:

 • Aanwezigen nemen deel met camera en microfoon die in principe uit staat.
 • De Ontwikkeltafel wordt strak geleid door de voorzitter. Die bepaalt het moment waarop deelnemers kunnen spreken. Op het moment van spreken zet de betreffende persoon microfoon en camera aan.
 • Tijdens de te behandelen punten staat de chat op het scherm continu aan,en aanwezigen kunnen steeds via de chat (dit is het symbool spreekwolkje in bovenstaande balk) of door je ‘hand’ op te steken tussentijds aangeven te willen inspreken.
 • Van tijd tot tijd zal de voorzitter aandacht besteden aan deze vragen en opmerkingen.
 • Conclusies m.b.t. van bespreek-/beslispunt worden samengevat door devoorzitter. Het verslag is uiteindelijk leidend.

Van de Ontwikkeltafel wordt een video-opname gemaakt. Deze opname wordt op de website gepubliceerd. Met deelname aan de Ontwikkeltafel geeft u hier automatisch toestemming voor.

Nieuws